Polski English Russian
 
Produkty
Nawiewniki ciśnieniowe
Nawiewniki higrosterowane

Projekty unijne

"Dotacje na innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt: "Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku ciepła i wilgoci przez Brevis s.c." nr POIG.04.03.00-00D12/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
Wartość projektu: 6 950 000,00 zł,
Wysokość przyznanej premii technologicznej 4 000 000,00zł
Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdują się na
stronie www.poig.gov.pl
Informacje źródłowe na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia znajdują się na stronie
www.bgk.com.pl
Osoba kontaktowa: Marek Ćwikilewicz tel. 48 12 425 31 64 e-mail: marek@brevis.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu KLIKNIJ TUTAJ

Kraków, dnia 13-03-2014

ZAMAWIAJĄCY:

BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

tel. 12 425 31 64
fax 12 623 82 25

Budowa budynku biurowo-produkcyjnego z towarzyszącą halą produkcyjno-magazynową wraz z infrastrukturą wewnętrzną, dojazdem z drogi 1160, komunikacją (dojścia dojazdy), miejscami postojowymi, zbiornikiem na ścieki sanitarne, zbiornikiem p.poż. zbiornikiem na wody opadowe

W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku ciepła i wilgoci przez Brevis sc" przewidzianego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 ogłaszam nabór ofert na Wykonanie robót budowlanych wraz z materiałami zgodnie z poniższym opisem.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Realizacja robót budowlanych wraz z materiałami zgodnie z projektem budowlanym ze stycznia 2014. Charakterystyczne Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia całkowita wewnętrzna 1966,89 m2
Powierzchnia użytkowa (podstawowa i pomocnicza) 1793,40 m2
Kubatura brutto 15762,05 m3

Zamawiający wymaga zrealizowania zadania zgodnie z ostateczną Decyzją o pozwoleniu na budowę oraz dokumentami technicznymi określającymi obiekt. Dane te łącznie z elektroniczną wersją projektu architektoniczno-budowlanego dostępne są w siedzibie firmy BREVIS w Krakowie 30-298, przy ul. Jadwigi Majówny 43 C w godzinach 8,00 - 16,00 od poniedziałku do piątku.

Lokalizacja inwestycji: Cholerzyn gmina Liszki działki nr 1124/2, 1125, 1126/2, 1127/2.

TERMIN REALIZACJI:

Termin realizacji zamówienia : 28-02-2015.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przygotowana w formie papierowej i elektronicznej
 2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy. Do Oferty należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie do podpisania Oferty (odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo)
 3. Oferta powinna zawierać minimum:
  • nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy
  • datę sporządzenia
  • całkowitą cenę netto i brutto obiektu wykonanego "pod Klucz"
  • termin ważności Oferty nie krótszy niż 60 dni
  • warunki i proponowane terminy płatności
  • warunki i terminy gwarancji - również gwarancji dobrego wykonania
 4. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi składający ofertę.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Złożone Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

wiarygodność kontrahenta 25 %
zaufanie do kontrahenta w przedmiocie dotrzymania terminu realizacji 25 %
rzetelność i profesjonalizm 25 %
cena 25 %

MlEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

 1. Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie Ofert w siedzibie firmy zamawiającego:
  • BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
   ul. Jadwigi Majówny 43 C
   30-298 Kraków
  • lub listownie na ten sam adres. Dopuszczalna jest również forma elektroniczna na adres: info@brevis.com.pl
 2. Termin składania ofert upływa 07-04-2014 roku.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE:

Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego:

BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

oraz na Stronie internetowej pod adresem: www.brevis.com.pl

 
Na górę strony Na górę strony

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
zamknij okno