Polski English Russian
   
 
Produkty
Nawiewniki ciśnieniowe
Nawiewniki higrosterowane

Projekty unijne

"Dotacje na innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt: "Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku ciepła i wilgoci przez Brevis s.c." nr POIG.04.03.00-00D12/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
Wartość projektu: 6 950 000,00 zł,
Wysokość przyznanej premii technologicznej 4 000 000,00zł
Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdują się na
stronie www.poig.gov.pl
Informacje źródłowe na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia znajdują się na stronie
www.bgk.com.pl
Osoba kontaktowa: Marek Ćwikilewicz tel. 48 12 425 31 64 e-mail: marek@brevis.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu KLIKNIJ TUTAJ

Kraków, dnia 13-03-2014

ZAMAWIAJĄCY:

BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

tel. 12 425 31 64
fax 12 623 82 25

Budowa budynku biurowo-produkcyjnego z towarzyszącą halą produkcyjno-magazynową wraz z infrastrukturą wewnętrzną, dojazdem z drogi 1160, komunikacją (dojścia dojazdy), miejscami postojowymi, zbiornikiem na ścieki sanitarne, zbiornikiem p.poż. zbiornikiem na wody opadowe

W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku ciepła i wilgoci przez Brevis sc" przewidzianego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 ogłaszam nabór ofert na Wykonanie robót budowlanych wraz z materiałami zgodnie z poniższym opisem.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Realizacja robót budowlanych wraz z materiałami zgodnie z projektem budowlanym ze stycznia 2014. Charakterystyczne Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia całkowita wewnętrzna 1966,89 m2
Powierzchnia użytkowa (podstawowa i pomocnicza) 1793,40 m2
Kubatura brutto 15762,05 m3

Zamawiający wymaga zrealizowania zadania zgodnie z ostateczną Decyzją o pozwoleniu na budowę oraz dokumentami technicznymi określającymi obiekt. Dane te łącznie z elektroniczną wersją projektu architektoniczno-budowlanego dostępne są w siedzibie firmy BREVIS w Krakowie 30-298, przy ul. Jadwigi Majówny 43 C w godzinach 8,00 - 16,00 od poniedziałku do piątku.

Lokalizacja inwestycji: Cholerzyn gmina Liszki działki nr 1124/2, 1125, 1126/2, 1127/2.

TERMIN REALIZACJI:

Termin realizacji zamówienia : 28-02-2015.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przygotowana w formie papierowej i elektronicznej
 2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy. Do Oferty należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie do podpisania Oferty (odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo)
 3. Oferta powinna zawierać minimum:
  • nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy
  • datę sporządzenia
  • całkowitą cenę netto i brutto obiektu wykonanego "pod Klucz"
  • termin ważności Oferty nie krótszy niż 60 dni
  • warunki i proponowane terminy płatności
  • warunki i terminy gwarancji - również gwarancji dobrego wykonania
 4. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi składający ofertę.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Złożone Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

wiarygodność kontrahenta 25 %
zaufanie do kontrahenta w przedmiocie dotrzymania terminu realizacji 25 %
rzetelność i profesjonalizm 25 %
cena 25 %

MlEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

 1. Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie Ofert w siedzibie firmy zamawiającego:
  • BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
   ul. Jadwigi Majówny 43 C
   30-298 Kraków
  • lub listownie na ten sam adres. Dopuszczalna jest również forma elektroniczna na adres: info@brevis.com.pl
 2. Termin składania ofert upływa 07-04-2014 roku.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE:

Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego:

BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

oraz na Stronie internetowej pod adresem: www.brevis.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Zapytanie ofertowe nr 2 KLIKNIJ TUTAJ

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu KLIKNIJ TUTAJ

Kraków, dnia 23-12-2014 r.

ZAMAWIAJĄCY:

BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

tel. 12 425 31 64
fax 12 623 82 25

W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku ciepła       i wilgoci przez Brevis s.c." przewidzianego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 ogłaszam nabór ofert na:
Linię do kształtowania elementów regeneratora
zgodnie z poniższym opisem.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie linii do kształtowania elementów akumulacyjnych regeneratora (wymiennika regeneracyjnego) wraz z dokumentacją techniczną

Linia ma przetwarzać taśmę aluminiową w dwa rodzaje sformatowanych arkuszy o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. Ma produkować zamiennie arkusze płaskie lub arkusze falowane. Urządzenia powinno posiadać możliwość zmiany długości produkowanych arkuszy oraz wymiarów i kształtu fal. Powinno również posiadać możliwość przetwarzania taśmy o różnych grubościach. Linia powinna pracować samoczynnie bez ciągłej obsługi.

Specyfikacja szczegółowa

Materiał wsadowy: 

 • taśma aluminiowa w zwoju
 • średnica zewnętrzna zwoju  do 1200 mm
 • średnica wewnętrzna zwoju od 300 do 520 mm
 • materiał taśmy: aluminium w gatunku A1 Z4 lub podobnym
 • szerokość taśmy 200 ± 1 mm
 • grubość taśmy od 0,09 ± 0,01 mm do 0,20 ± 0,02 mm
 • stan powierzchni taśmy: surowy po walcowaniu

Specyfikacja produktu końcowego:

 • arkusz płaski szerokość 200 mm długość od 80 do 300 mm zgodnie z rys. 2.1
 • arkusz falowany  szerokość 200 mm długość po sfalowaniu od 80 do 300 mm zgodnie z rys.2.2 
 • wymiar i kształt  fali na arkuszu falowanym zgodnie z rys. 2.2
 • możliwość zmiany wymiaru i kształtu fali w zakresie od 1,8 do 3,5 mm
 • tolerancja wymiaru fali szerokość, wysokość +0,03/-0,03 mm
 • tolerancja kształtu arkusza płaskiego: płaskość mierzona na płycie traserskiej 0,2 mm
 • tolerancja kształtu arkusza falowanego: płaskość mierzona na płycie traserskiej 0,3 mm
 • tolerancja odcinanej krawędzi arkuszy: brak zaciągnięcia
 • tolerancja pozostałych  krawędzi arkuszy: likwidacja gratu występującego na bocznych krawędziach taśmy wsadowej
 • powierzchnia arkuszy po obróbce bez widocznych uszkodzeń

Cechy użytkowe linii :

 • samoczynna praca bez konieczności ciągłej obsługi
 • zmiana rodzaju produkowanych przez urządzenie arkuszy (wybór pomiędzy arkuszami płaskimi  i arkuszami sfalowanym) powinna odbywać się samoczynnie np. po naciśnięciu przycisku sterującego
 • możliwość łatwej zmiany wymiarów produkowanych arkuszy
 • możliwość łatwej zmiany kształtu i wysokości fali
 • możliwość łatwej adaptacji do innej grubości taśmy
 • wydajność urządzenia: arkusz płaski o długości 80 mm 1/sek, arkusz falowany o długości 80 mm 1/sek

Warunki pracy linii:

 • hala z izolacją termiczną o temperaturze wewnętrznej +3 do +40 ºC                            

Zasilanie linii : energia elektryczna

Dodatkowe wymagania dotyczące  technologii wykonania oraz produktów końcowych:
produkcja arkuszy powinna odbywać się bez smarowanie materiałami tłustymi. Dopuszcza się jedynie smarowanie materiałami lotnymi (np. spirytus etylowy techniczny) prostopadłościenny stos złożony z 33 arkuszy ułożonych swobodnie na przemian (arkusz płaski na przemian z arkuszem falowanym) powinien mieć wymiary a x b x h z tolerancją ± 5,0 mm

Dodatkowe wymagania dotyczące linii:

 • spełnienie stosownych norm oraz oznaczenie urządzenia znakiem CE
 • uruchomienie linii u zamawiającego wraz ze sprawdzeniem wydajności, funkcjonalności (możliwości zmiany wymiarów materiału wsadowego, zmiany wymiarów produktu końcowego) oraz tolerancji produktów końcowych
 • gwarancja
 • serwis pogwarancyjny

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia: 31-03-2015 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana w formie papierowej i elektronicznej.
2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy. Do Oferty należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie do podpisania Oferty (odpis z KRS, aktualny wydruk z CEIDG, pełnomocnictwo).
3. Oferta powinna zawierać minimum:

 • nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy,
 • opis i specyfikację przedmiotu zamówienia
 • datę sporządzenia,
 • całkowitą cenę netto i brutto,
 • termin ważności Oferty nie krótszy niż 60 dni,
 • warunki i proponowane terminy płatności, w tym informacje o konieczności lub jej braku wpłaty zaliczki i jej wysokość,
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 • warunki i terminy gwarancji
 • oświadczenie o zdolności kontrahenta do wykonania  optymalizacji konstrukcji elementów  pod kątem montowalności, funkcjonalności i ich wzajemnej współpracy      z uwzględnieniem technologii wykonania elementów

4. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi składający ofertę.

KRYTERIA OCENY OFERT

Złożone Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

 1. Wiarygodność kontrahenta – 10 % (W kryterium tym pod uwagę będą brane dwa elementy: zaliczka i termin płatności. Wyżej punktowana będzie oferta niewymagająca zaliczki i oferta z dłuższym terminem płatności)
 2. Zaufanie do kontrahenta w przedmiocie dotrzymania terminu wykonania – 20%        (W kryterium tym pod uwagę będzie brany  termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wyżej punktowana będzie oferta o najkrótszym terminie realizacji.)
 3. Warunki i terminy gwarancji - 40% (W kryterium tym pod uwagę będzie brana długość udzielonej gwarancji.) Wyżej punktowana będzie oferta o najdłuższym terminie udzielonej gwarancji)
 4. Cena – 30 % (W kryterium tym pod uwagę będzie brana cena przedmiotu zamówienia. Wyżej punktowana będzie oferta o najniższej cenie.)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie Ofert      w siedzibie firmy zamawiającego:
BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków
lub listownie na ten sam adres.
Formę elektroniczną proszę przesyłać na adres: info@brevis.com.pl

2. Termin składania ofert upływa 07-01-2015 roku. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego i na wskazany wyżej adres mailowy.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie oraz te, które nie będą kompletne lub będą zawierały błędy formalne nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE

Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
O wprowadzonych ewentualnych zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów/Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu zapytania jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego:

BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

oraz na Stronie internetowej pod adresem: www.brevis.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

Zapytanie ofertowe nr 3 KLIKNIJ TUTAJ

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu KLIKNIJ TUTAJ

Kraków, dnia 23-12-2014 r.

ZAMAWIAJĄCY:

BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

tel. 12 425 31 64
fax 12 623 82 25

W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku ciepła       i wilgoci przez Brevis s.c." przewidzianego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 ogłaszam nabór ofert na:
Gniazdo produkcyjne do kształtowania elementów obudowy
zgodnie z poniższym opisem.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa gniazda produkcyjnego do kształtowania elementów blaszanej obudowy wraz          z oprzyrządowaniem i dokumentacją techniczną

Gniazdo produkcyjne będzie służyło do kształtowania elementów blaszanej obudowy urządzenia wentylacyjnego oraz wykrawania w nich otworów. Obudowa złożona jest ze ściany dolnej rys. 3.1, ściany górnej rys. 3.2  profilu dolnego rys. 3.3  profilu górnego rys. 3.4  połączonych  łącznikami  obudowy rys. 3.5 wykonanymi z tworzywa sztucznego oraz ceownika dolnego rys. 3.6 oraz ceownika górnego rys. 3.7 połączonych kołnierzami wyrzutni rys 3.8 wykonanymi z tworzywa sztucznego. Produktem końcowym gniazda będą ukształtowane elementy blaszanej obudowy urządzenia wentylacyjnego. Gniazdo produkcyjne ma być złożone z prasy krawędziowej z odpowiednim oprzyrządowaniem oraz prasy mimośrodowej z odpowiednim oprzyrządowaniem. Otwory do wykonania technologią wykrawania będą wskazana na załączonych rysunkach.

Specyfikacja szczegółowa

Specyfikacja materiału wsadowego

 • blacha stalowa w gatunku S235 lub 335 o grubości od 0,5 do 1,0 mm

Specyfikacja prasy krawędziowej

 • napęd: hydrauliczny
 • siła nacisku dobrana do zadania prasy przez dostawcę
 • długość gięcia min. 1200 mm
 • odległość pomiędzy kolumnami min. 1000 mm
 • wysięg  min. 100 mm
 • skok pionowy  min. 100 mm
 • zdolność do kształtowania wszystkich elementów blaszanej obudowy urządzenia wentylacyjnego zgodnie z rys. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7
 • dokumenty dopuszczające do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, znak CE
 • gwarancja
 • serwis pogwarancyjny

Specyfikacja oprzyrządowania prasy krawędziowej

 • listwy, pryzmy i stemple niezbędne do optymalnego ukształtowania wszystkich elementów blaszanej obudowy zgodnie z rys. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7
 • szablon do sprawdzania zagięć
 • gwarancja
 • serwis pogwarancyjny

Specyfikacja prasy mimośrodowej

 • napęd mechaniczny
 • siła nacisku dobrana do zadania prasy przez dostawcę
 • długość stołu min. 300 mm
 • szerokość stołu min. 300 mm
 • odległość stołu od suwaka  min. 200 mm
 • skok suwaka min. 100 mm
 • sposób mocowania narządzi: mechaniczny
 • zdolność do wykonywania otworów i kształtowania elementów blaszanej obudowy urządzenia wentylacyjnego jw.
 • wydajność wykrawania i tłoczenia min. 30 skoków/min
 • dokumenty dopuszczające do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, znak CE
 • gwarancja
 • serwis pogwarancyjny

Specyfikacja oprzyrządowania prasy mimośrodowej

 • wykrojnik do wykonywania otworów pod wkręty mocujące wraz  z tłocznikiem wykonującym gniazdo pod łeb wkrętu rys. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7
 • wykrojnik do wykonywania otworów w profilu górnym rys. 3.4
 • wykrojnik pod otwory montażowe w ceownikach 3.6 i 3.7
 • gwarancja
 • serwis pogwarancyjny

Specyfikacja produktów końcowych gniazda

 • ściana dolna rys 3.1, ściana górna rys. 3.2
 • płaskość i prostoliniowość obudowy blaszanej po ukształtowaniu mierzona na płycie traserskiej mniej niż 1,5 mm
 • tolerancja położenia zagięcia pod kątem 90 st. mniej niż 0,5 mm
 • tolerancja równoległości zagięcia pod kątem 90 st. mniej niż 0,2 mm
 • tolerancja położenia pozostałych przetłoczeń mierzona w stosunku do krawędzi zagiętej pod kątem 90 st. mniej niż 0,5 mm
 • tolerancja kształtu pozostałych przetłoczeń mierzona w stosunku do wzorca mniej niż 0,5 mm
 • profil dolny rys. 3.3 i profil górny rys.3.4
 • odstępstwo od linii prostej po ukształtowaniu mierzone na płycie traserskiej mniej niż 1,5 mm
 • tolerancja położenia zagięcia pod kątem 90 st. mniej niż 0,2 mm
 • tolerancja kształtu przetłoczeń mierzona w stosunku do wzorca mniej niż 0,5 mm
 • ceownik dolny rys. 3.6 i ceownik górny rys. 3.7
 • odstępstwo od linii prostej po ukształtowaniu mierzone na płycie traserskiej mniej niż 1,5 mm
 • tolerancja położenia zagięcia pod kątem 90 st. mniej niż 0,2 mm
 • tolerancja położenia przetłoczeń mierzona w stosunku do krawędzi
 • powierzchnia blach po obróbce bez widocznych uszkodzeń

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia: 31-03-2015 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana w formie papierowej i elektronicznej.
2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy. Do Oferty należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie do podpisania Oferty (odpis z KRS, aktualny wydruk z CEIDG, pełnomocnictwo).
3. Oferta powinna zawierać minimum:

 • nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy,
 • opis i specyfikację przedmiotu zamówienia
 • datę sporządzenia,
 • całkowitą cenę netto i brutto,
 • termin ważności Oferty nie krótszy niż 60 dni,
 • warunki i proponowane terminy płatności, w tym informacje o konieczności lub jej braku wpłaty zaliczki i jej wysokość,
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 • warunki i terminy gwarancji,
 • oświadczenie o zdolności kontrahenta do wykonania  optymalizacji konstrukcji elementów  pod kątem montowalności, funkcjonalności i ich wzajemnej współpracy z uwzględnieniem technologii wykonania elementów

4. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi składający ofertę.

KRYTERIA OCENY OFERT

Złożone Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

 1. Wiarygodność kontrahenta – 10 % (W kryterium tym pod uwagę będą brane dwa elementy: zaliczka i termin płatności. Wyżej punktowana będzie oferta niewymagająca zaliczki i oferta z dłuższym terminem płatności)
 2. Zaufanie do kontrahenta w przedmiocie dotrzymania terminu wykonania – 20%          (W kryterium tym pod uwagę będzie brany  termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wyżej punktowana będzie oferta o najkrótszym terminie realizacji.)
 3. Warunki i terminy gwarancji - 40% (W kryterium tym pod uwagę będzie brana długość udzielonej gwarancji.) Wyżej punktowana będzie oferta o najdłuższym terminie udzielonej gwarancji)
 4. Cena – 30 % (W kryterium tym pod uwagę będzie brana cena przedmiotu zamówienia. Wyżej punktowana będzie oferta o najniższej cenie.)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie Ofert w siedzibie firmy zamawiającego:
BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków
lub listownie na ten sam adres.
Formę elektroniczną proszę przesyłać na adres: info@brevis.com.pl

2. Termin składania ofert upływa 07-01-2015 roku. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego i na wskazany wyżej adres mailowy.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie oraz te, które nie będą kompletne lub będą zawierały błędy formalne nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE

Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
O wprowadzonych ewentualnych zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów/Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu zapytania jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego:

BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

oraz na Stronie internetowej pod adresem: www.brevis.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

Zapytanie ofertowe nr 4 KLIKNIJ TUTAJ

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu KLIKNIJ TUTAJ

Kraków, dnia 23-12-2014 r.

ZAMAWIAJĄCY:

BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

tel. 12 425 31 64
fax 12 623 82 25

W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku ciepła       i wilgoci przez Brevis s.c." przewidzianego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 ogłaszam nabór ofert na:
Narzędzia do kształtowania zawieszenia przepustnicy zwrotnicy
zgodnie z poniższym opisem.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie narzędzi do kształtowania zawieszenia przepustnicy zwrotnicy wraz z dokumentacją techniczną

Zespół narzędzi będzie służył do wykonywania metalowych elementów zawieszenia ruchomej przepustnicy zwrotnicy technologią wykrawania i tłoczenia na prasie mimośrodowej. Będą to popychacz rys. 4.1. oraz wspornik osi obrotu  rys 4.2

Specyfikacja szczegółowa 

Materiał wsadowy

 • taśma stalowa o szerokości dobranej po uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą w gatunku  S235 lub 335 lub nierdzewna dostarczana w zwoju lub paskach

Specyfikacja wyrobu końcowego

 • gotowe elementy zawieszenia zwrotnicy zgodnie z rys. 4.1 i 4.2
 • tolerancja wykrawanych wymiarów zewnętrznych 0,1 mm
 • tolerancja średnicy otworów 0,02 mm
 • tolerancja prostoliniowości w pomiarze na płycie traserskiej 0,05 mm
 • tolerancja odległości otworów 0,05 mm
 • powierzchnia wyrobu bez widocznych uszkodzeń       

Specyfikacja narzędzi

 • narzędzia będą pracowały na prasie mimośrodowej z podajnikiem w cyklu automatycznym o prędkości 1/sek. parametry prasy będą określone w dokumentacji narzędzi przez Wykonawcę
 • narzędzia powinny posiadać możliwość zmiany średnicy otworów
 • gwarancja
 • serwis pogwarancyjny

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia: 31-03-2015 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana w formie papierowej i elektronicznej.
2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy. Do Oferty należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie do podpisania Oferty (odpis z KRS, aktualny wydruk z CEIDG, pełnomocnictwo).
3. Oferta powinna zawierać minimum:

 • nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy,
 • opis i specyfikację przedmiotu zamówienia
 • datę sporządzenia,
 • całkowitą cenę netto i brutto,
 • termin ważności Oferty nie krótszy niż 60 dni,
 • warunki i proponowane terminy płatności, w tym informacje o konieczności lub jej braku wpłaty zaliczki i jej wysokość,
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 • warunki i terminy gwarancji,
 • oświadczenie o zdolności kontrahenta do wykonania  optymalizacji konstrukcji elementów  pod kątem montowalności, funkcjonalności i ich wzajemnej współpracy      z uwzględnieniem technologii wykonania elementów

4. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi składający ofertę.

KRYTERIA OCENY OFERT

Złożone Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

 1. Wiarygodność kontrahenta – 10 % (W kryterium tym pod uwagę będą brane dwa elementy: zaliczka i termin płatności. Wyżej punktowana będzie oferta niewymagająca zaliczki i oferta z dłuższym terminem płatności)
 2. Zaufanie do kontrahenta w przedmiocie dotrzymania terminu wykonania – 20%        (W kryterium tym pod uwagę będzie brany  termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wyżej punktowana będzie oferta o najkrótszym terminie realizacji.)
 3. Warunki i terminy gwarancji - 40% (W kryterium tym pod uwagę będzie brana długość udzielonej gwarancji.) Wyżej punktowana będzie oferta o najdłuższym terminie udzielonej gwarancji)
 4. Cena – 30 % (W kryterium tym pod uwagę będzie brana cena przedmiotu zamówienia. Wyżej punktowana będzie oferta o najniższej cenie.)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie Ofert      w siedzibie firmy zamawiającego:
BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków
lub listownie na ten sam adres.
Formę elektroniczną proszę przesyłać na adres: info@brevis.com.pl

2. Termin składania ofert upływa 07-01-2015 roku. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego i na wskazany wyżej adres mailowy.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie oraz te, które nie będą kompletne lub będą zawierały błędy formalne nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE

Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
O wprowadzonych ewentualnych zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów/Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu zapytania jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego:

BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

oraz na Stronie internetowej pod adresem: www.brevis.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5

Zapytanie ofertowe nr 5 KLIKNIJ TUTAJ

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu KLIKNIJ TUTAJ

Kraków, dnia 23-12-2014 r.

ZAMAWIAJĄCY:

BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

tel. 12 425 31 64
fax 12 623 82 25

W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku ciepła       i wilgoci przez Brevis s.c." przewidzianego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 ogłaszam nabór ofert na:
Zestaw form do produkcji elementów z tworzywa sztucznego spienionego
zgodnie z poniższym opisem.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie zestawu form z dokumentacją techniczną do produkcji elementów z tworzywa sztucznego spienionego

Zestaw form do przetwórstwa spienionego polipropylenu EPP będzie służył do produkcji kształtek pełniących funkcję konstrukcji oraz izolacji cieplnej i akustycznej urządzenia wentylacyjnego.

Specyfikacja szczegółowa

Materiał wsadowy

 • tworzywo EPP (polipropylen spieniony)
 • gęstość od 30 do 60 kg/m³ dobrana po uzgodnieniu z wykonawcą
 • granulacja dobrana w wyniku ustaleń między Zamawiającym a Wykonawcą  po analizie detali 

Specyfikacja wyrobu końcowego

 • gotowe kształtki skorupa dolna rys. 5.1 i skorupa górna rys. 5.2 z ewentualnymi zmianami wynikającymi z optymalizacji technologicznej
 • pochylenia ścian, minimalne promienie, gładkość powierzchni zostanie dobrana w wyniku ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po optymalizacji technologicznej opracowanej przez wykonawcę
 • kształtki muszą być tak wykonane aby zapewniały funkcję, do której są przeznaczone, mianowicie szczelne pasowania pomiędzy kształtkami a zabudowanymi w nich elementami wykonanymi z twardego tworzywa sztucznego oraz szczelność pomiędzy przylegającymi do siebie powierzchniami kształtek, wytrzymałość mechaniczną, izolacyjność cieplną,    izolacyjność akustyczną, odporność na temperaturę w zakresie – 30 do +50 ºC, odporność na wodę
 • kształtki muszą być tak wykonane aby zapewnić prawidłowe działanie elementów      w nich zabudowanych w szczególności zwrotnic, wentylatorów i styków elektrycznych
 • kształtki muszą mieć estetyczny wygląd
 • ocena wyrobu końcowego zostanie dokonana po wykonaniu próbnej serii wyprasek

Specyfikacja narzędzi

 • narzędzia powinny zagwarantować wykonanie kształtek zgodnie ze specyfikacją wyrobu końcowego
 • narzędzia powinny zapewnić optymalną  cenę wyprasek przy ilości  ok. 20 000 kompletów na rok
 • narzędzia powinny zapewnić wykonanie 250 000 wyprasek
 • gwarancja
 • serwis pogwarancyjny
 • narzędzia będą pracowały na prasach do termoformowania spienionego polipropylenu EPP
 • specyfikacja pras będzie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia: 31-03-2015 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana w formie papierowej i elektronicznej.
2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy. Do Oferty należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie do podpisania Oferty (odpis z KRS, aktualny wydruk z CEIDG, pełnomocnictwo).
3. Oferta powinna zawierać minimum:

 • nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy,
 • opis i specyfikację przedmiotu zamówienia
 • datę sporządzenia,
 • całkowitą cenę netto i brutto,
 • termin ważności Oferty nie krótszy niż 60 dni,
 • warunki i proponowane terminy płatności, w tym informacje o konieczności lub jej braku wpłaty zaliczki i jej wysokość,
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 • warunki i terminy gwarancji,
 • oświadczenie o zdolności kontrahenta do wykonania  optymalizacji konstrukcji elementów  pod kątem montowalności, funkcjonalności i ich wzajemnej współpracy      z uwzględnieniem technologii wykonania elementów

4. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi składający ofertę.

KRYTERIA OCENY OFERT

Złożone Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

 1. Wiarygodność kontrahenta – 10 % (W kryterium tym pod uwagę będą brane dwa elementy: zaliczka i termin płatności. Wyżej punktowana będzie oferta niewymagająca zaliczki i oferta z dłuższym terminem płatności)
 2. Zaufanie do kontrahenta w przedmiocie dotrzymania terminu wykonania – 20%        (W kryterium tym pod uwagę będzie brany  termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wyżej punktowana będzie oferta o najkrótszym terminie realizacji.)
 3. Warunki i terminy gwarancji - 40% (W kryterium tym pod uwagę będzie brana długość udzielonej gwarancji.) Wyżej punktowana będzie oferta o najdłuższym terminie udzielonej gwarancji)
 4. Cena – 30 % (W kryterium tym pod uwagę będzie brana cena przedmiotu zamówienia. Wyżej punktowana będzie oferta o najniższej cenie.)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie Ofert      w siedzibie firmy zamawiającego:
BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków
lub listownie na ten sam adres.
Formę elektroniczną proszę przesyłać na adres: info@brevis.com.pl

2. Termin składania ofert upływa 07-01-2015 roku. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego i na wskazany wyżej adres mailowy.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie oraz te, które nie będą kompletne lub będą zawierały błędy formalne nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE

Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
O wprowadzonych ewentualnych zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów/Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu zapytania jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego:

BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

oraz na Stronie internetowej pod adresem: www.brevis.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6

Zapytanie ofertowe nr 6 KLIKNIJ TUTAJ

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu KLIKNIJ TUTAJ

Kraków, dnia 23-12-2014 r.

ZAMAWIAJĄCY:

BREVIS Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

tel. 12 425 31 64
fax 12 623 82 25

W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku ciepła       i wilgoci przez Brevis s.c." przewidzianego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 ogłaszam nabór ofert na:
Zestaw form do produkcji elementów z tworzywa twardego
zgodnie z poniższym opisem.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie zestawu form wraz z dokumentacją techniczną do produkcji elementów z tworzywa sztucznego twardego

Zestaw form wtryskowych będzie służył do produkcji technologią wtrysku elementów urządzenia wentylacyjnego.

Materiał wsadowy

 • Tworzywo sztuczne w postaci granulatu do przetwarzania technologią wtrysku.
 • Zakłada się użycie tworzywa sztucznego konstrukcyjnego typu POM, ABS poliamid lub innego o podobnych parametrach
 • Zastosowane tworzywo sztuczne musi odznaczać się stabilnością kształtu w zakresie temperatur -30 +50 ºC
 • Rodzaj tworzywa na poszczególne detale będzie uzgodniona pomiędzy zamawiającym a wykonawcą po analizie kształtu oraz  funkcji detali

Specyfikacja wyrobu końcowego

 • podstawa i gniazdo zwrotnicy rys.6.1
 • przepustnica zwrotnicy rys. 6.2
 • łącznik obudowy rys. 6.3
 • kołnierz czerpni rys. 6.4
 • kołnierz wyrzutni rys. 6.5
 • dopuszcza się niewielkie zmiany konstrukcji detali uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wynikające z optymalizacji technologicznej
 • detale muszą być tak wykonane aby zapewniały funkcję, do której są przeznaczone
 • oczekuje się od Wykonawcy optymalizacji konstrukcji detali pod kątem montowalności, funkcjonalności, wzajemnej współpracy oraz ceny oprzyrządowania     i kosztów produkcji
 • podstawa i gniazdo zwrotnicy muszą odznaczać się wiernym odtworzeniem kształtu     i wymiarów zgodnie z rys.6.1 w szczególności płaskością powierzchni przylg tolerancja 0,03 mm, dokładnym usytuowaniem gniazd pod osie obrotu przepustnicy w stosunku do powierzchni przylg tolerancja 0,03 mm
 • powierzchnia przylg musi być idealna bez śladu szwu wykonywana jednym nie dzielonym stemplem lub suwakiem
 • przepustnica zwrotnicy musi odznaczać się wiernym odtworzeniem kształtu                 i wymiarów z rys. 6.2 w szczególności płaskością powierzchni tolerancja 0,03 mm
 • dokładnym usytuowaniem osi obrotu w stosunku do płaskiej  powierzchni tolerancja 0,03 mm
 • obie powierzchnie płaskie przepustnicy zwrotnicy muszą być wzajemnie równoległe    i idealne bez śladu szwu wykonane jednym nie dzielonym gniazdem i stemplem
 • przepustnica zwrotnicy po zamontowaniu do zespołu podstawa i gniazdo zwrotnicy musi poruszać się swobodnie z minimalnym tarciem jedynie na czopach i osiach obrotu
 • powierzchnie płaskie przepustnicy zwrotnicy muszą przylegać idealnie do przylg gniazda zwrotnicy zarówno do dolnej jak i po obrocie do górnej, dopuszczalna szczelina w zmontowanym zespole poniżej 0,05 mm
 • łącznik obudowy będzie połączony z metalowymi elementami obudowy i musi do nich dokładnie przylegać
 • łącznik obudowy będzie posiadał gniazda pod wkręty do tworzywa sztucznego fi 3 mm a wymiar tych gniazd będzie dobrany przez Wykonawcę po uzgodnieniu                z Zamawiającym
 • kołnierz czerpni i kołnierz wyrzutni będą połączone z metalowymi elementami            i muszą do nich dokładnie przylegać

Specyfikacja narzędzi

 • oczekuje się, aby Wykonawca przewidział newralgiczne punkty w konstrukcji wszystkich detali, które w technologii wtrysku mogą powodować niedokładności wykonania i tak skonstruował formy aby istniała możliwość korekty wymiarów            i osiągnięcia żądanej jakości
 • gniazda formujące w miarę możliwości powinny być wykonana na wymiennych wkładkach dających możliwość wymiany
 • liczba form powinna być optymalna pod względem jakości detali ceny oprzyrządowania oraz ceny detali
 • zakłada się możliwość łączenia gniazd pod detale na jednej formie rodzinnej o ile będzie spełniony powyższy warunek
 • zabierak przepustnicy zwrotnicy musi mieć możliwość korekty kątowego położenia (w sposób ciągły a nie skokowy) w stosunku do osi obrotu
 • wszystkie formy muszą byś przystosowane do pracy automatycznej bez ciągłej obsługi
 • parametry wtryskarek, na których będą pracowały formy zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
 • przewidywana roczna produkcja ok. 20 000 kompletów
 • trwałość form 500 000 wtrysków
 • gwarancja
 • serwis pogwarancyjny

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia: 31-03-2015 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana w formie papierowej i elektronicznej.
2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez Wykonawcę według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy. Do Oferty należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie do podpisania Oferty (odpis z KRS, aktualny wydruk z CEIDG, pełnomocnictwo).
3. Oferta powinna zawierać minimum:

 • nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy,
 • opis i specyfikację przedmiotu zamówienia
 • datę sporządzenia,
 • całkowitą cenę netto i brutto,
 • termin ważności Oferty nie krótszy niż 60 dni,
 • warunki i proponowane terminy płatności, w tym informacje o konieczności lub jej braku wpłaty zaliczki i jej wysokość,
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 • warunki i terminy gwarancji,
 • oświadczenie o zdolności kontrahenta do wykonania  optymalizacji konstrukcji elementów  pod kątem montowalności, funkcjonalności i ich wzajemnej współpracy      z uwzględnieniem technologii wykonania elementów

4. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi składający ofertę.

KRYTERIA OCENY OFERT

Złożone Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

 1. Wiarygodność kontrahenta – 10 % (W kryterium tym pod uwagę będą brane dwa elementy: zaliczka i termin płatności. Wyżej punktowana będzie oferta niewymagająca zaliczki i oferta z dłuższym terminem płatności)
 2. Zaufanie do kontrahenta w przedmiocie dotrzymania terminu wykonania – 20%         (W kryterium tym pod uwagę będzie brany  termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wyżej punktowana będzie oferta o najkrótszym terminie realizacji.)
 3. Warunki i terminy gwarancji - 40% (W kryterium tym pod uwagę będzie brana długość udzielonej gwarancji.) Wyżej punktowana będzie oferta o najdłuższym terminie udzielonej gwarancji)
 4. Cena – 30 % (W kryterium tym pod uwagę będzie brana cena przedmiotu zamówienia. Wyżej punktowana będzie oferta o najniższej cenie.)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie Ofert      w siedzibie firmy zamawiającego:
BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków
lub listownie na ten sam adres.
Formę elektroniczną proszę przesyłać na adres: info@brevis.com.pl

2. Termin składania ofert upływa 07-01-2015 roku. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego i na wskazany wyżej adres mailowy.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie oraz te, które nie będą kompletne lub będą zawierały błędy formalne nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
O wprowadzonych ewentualnych zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów/Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu zapytania jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego:

BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
ul. Jadwigi Majówny 43 C
30-298 Kraków

oraz na Stronie internetowej pod adresem: www.brevis.com.pl

 
Na górę strony Na górę strony

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
zamknij okno